Add to Watchlist
بک دراپ فراری
Ferrari Poster

Ferrari 2023

Rating
42K
73
نمره منتقدین

انزو فراری در سال 1957 برای نجات امپراتوری خودروسازی خود، در مسابقه میل میگلیا شرکت می‌کند. این مسابقه یک چالش خطرناک است، اما فراری مصمم است پیروز شود.